“உன் தந்தையை போலவே என்றும் என் மீது மாறா அன்புடன் இரு”

via “உன் தந்தையை போலவே என்றும் என் மீது மாறா அன்புடன் இரு”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s